Algemene voorwaaden

Algemene voorwaarden en bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Azul coaching en de cliënt/ de cliënten.

1. Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-
overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent na ontvangst van factuur de sessie af, betaling is binnen 14 dagen, tenzij anders afgesproken.

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen
75 minuten en maximaal twee uur.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / een werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening
Indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden van de
afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op
afgesproken tijd en dag.

9. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren.
De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er een aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

10. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst
met de cliënt afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie:
Landelijke Vereniging Psycho-sociaal Werkende
De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing.
De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze
beroepsorganisatie melden (info@lvpw.nl). De therapeut is daarnaast
geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ).

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Dineke Ooms van Azul coaching, verliesbegeleiding en relatietherapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie
aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar,
niet heeft verstrekt.

15. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Azul Coaching gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Azul Coaching en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

16. Dineke Ooms van Azul Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Titan 51 2221PR Katwijk, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.